Hooldajatoetus

Kirjeldus

Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus. Hooldajatoetust makstakse täisealise puudega isiku hooldajale ja puudega lapse hooldajale.

Täisealise puudega isiku hooldaja hooldajatoetuse eesmärk on tagada puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut. Vt täisealisele isiku hooldus

Puudega lapse hooldaja hooldajatoetuse eesmärk on tagada puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut ja arengut, ning osaliselt hüvitada puudega lapse hooldamiseks kohustatud isikule puudega lapse hooldamise tõttu saamata jäänud sissetulek ja sotsiaalkindlustus.

Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse toetuse määramise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Katre Kokk, katre.kokk@kiilivald.ee, tel 679 0245, mob 5566 4498

Paberkandjal taotlus