Hajaasutuse veeprogramm

Vajalikud dokumendid ja materjalid leiab EAS-i koduleheküljelt Hajaasutuse veeprogram 
www.eas.ee/index.php?Itemid=540 (avaneb uues aknas)

Toetused hajaasustuse veeprogrammist

Kiili vallavalitsus teatab, et vastavalt Kiili Vallavalitsuse 08.11.2011 korraldusele nr 540,
saab hajaasustuse veeprogrammist toetust :

 1. Uno Sirel projektile „Kiili vald Arusta küla Tambergi. Puurkaevu rajamine, sügavvee pumba paigaldamine, pumbatorustiku ühendamine veetrassiga, filtreerimissüsteemi paigaldamine, veeanalüüs". Toetuse suurus abikõlblikest kuludest on 66,6 % ja omaosalus 33,4%. Projekti kogumaksumus on 3551,83 eurot. Projektiga rajatakse puurkaev, paigaldatakse veetõsteseadmed, vee puhastamiseks vajalikud seadmed ja võetakse veeproov. Projekti kestvuseks on november 2011-september 2012.

Kiili vallavalitsus teatab, et vastavalt Kiili vallavalitsuse 16.11.2010 korraldusele nr 599,
saavad hajaasustuse veeprogrammist toetust järgmised taotlejad:

 1. Enn Haas - projektile Pärna tee 4 puurkaevu ja kaevumaja rajamine . Toetuse suurus abikõlblikest kuludest on 66,6 % ja omaosalus 33,4%. Projekti kogumaksumus on 150 000 krooni. Projektiga rajatakse puurkaev, paigaldatakse veetõsteseadmed, vee puhastamiseks vajalikud seadmed ja ehitatakse kaevumaja. Projekti kestvuseks on 31.oktoober 2010- 30.juuni 2011.
 2. Volli Kaja - projektile Mõisaküla külas Paju maaüksusele uue puurkaevu rajamine. Projekti kogumaksumus on 63 490 krooni. Toetuse suurus abikõlblikest kuludest on 66,6 % ja omaosalus 33,4%. Projektiga rajatakse puurkaev, paigaldatakse veetõsteseadmed, vee puhastamiseks vajalikud seadmed ja likvideeritakse vana, nõuetele mittevastav kaev. Projekti kestvuseks on 30. november 2010-30. november 2011.

Kiili vallavalitsus teatab, et vastavalt Kiili vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusele nr 496,
saab hajaasustuse veeprogrammist toetust:

 1. Raido Arro projekti „Puurkaevu projekt nr 2483 Vesihaldja-30401:003:0438, Sõmeru küla, Kiili vald" realiseerimiseks. Toetuse suurus abikõlblikest kuludest on 66,6 % ja omaosalus 33,4%. Projektiga rajatakse puurkaev, paigaldatakse veetõsteseadmed. Projekti kogumaksumus on 52977 krooni. Projekti kestvuseks on 1.september 2010 – 1.september 2011.

Kiili vallavalitsus teatab, et vastavalt Kiili vallavalitsuse 03.11.2009 korraldusele nr 676,
saavad hajaasustuse veeprogrammist toetust järgmised taotlejad:

 1. Helgi Ummus - projektile Lähtse külas Jaani kinnistu puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine. Toetuse suurus abikõlblikest kuludest on 66,6 % ja omaosalus 33,4%. Projektiga rajatakse puurkaev, paigaldatakse veetõsteseadmed. Projekti kogumaksumus on 59200 krooni. Projekt kestab 01.11.2009-01.11.2010.
 2. Märt Rõngelep - projektile Uuemaa talu, Mõisaküla, Kiili vald Harjumaa, puurkaevu ja veesüsteemi rajamine. Toetuse suurus abikõlblikest kuludest on 66,6 % ja omaosalus 33,4%. Projekti kogumaksumus on 59200 krooni. Projektiga rajatakse puurkaev, paigaldatakse veetõsteseadmed. Projekt kestab 01.12.2009-01.12.2010. 

Hajaasutuse veeprogramm 2011 taotlus voor

Hajaasustuse veeprogrammi 2011.aasta täiendav taotlusvoor Kiili vallas

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hajaasustuse veeprogrammi 2011.a. täiendava taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu  alates 12.09.2011 kuni  17.10.2011.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine. Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust  kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.

Toetust saavad taotleda majapidamiste omanikud ja kasutajad ning valla mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine. Toetuse ülemmääraks on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Seega peab taotleja arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Enne taotluse koostamist ja esitamist Kiili vallavalitsusele (Nabala tee 2a, Kiili alev) palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga Harju Maavalitsuse kodulehelwww.harju.ee (http://www.harju.ee/index.php?id=14515),
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel aadressiga www.eas.ee 
(http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt).

Siiri Treimann
keskkonnanõunik

Hajaasustuse veeprogrammi 2011.aasta taotlusvoor Kiili vallas

Harju maavanem kuulutas 26.04.2011 korraldusega nr 794-k hajaasustuse veeprogrammi 2011 aasta vooru avatuks alates 02.05.2011. Programmi eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine.

Taotlusi saavad esitada hajaasustuses asuvate majapidamiste omanikud ja kasutajad (valla elanikeregistris enne 01.01.2010 registreeritud) ning vallas (enne 01.01.2010 ) registreeritud mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine.

Toetatakse:

 1. Kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja puhastamist, kaevumajade ehitamist
 2. Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamist ja selle ühendamist hoonesisese veesüsteemiga
 3. Kaevude varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks mõeldud seadmetega
 4. Hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõdistamist
 5. Vanade puurkaevude tamponeerimist
 6. Vee kvaliteedi analüüsi

* tegevusi 4-6 toetatakse vaid juhul kui nad kaasnevad tegevustega 1-3

Toetuse maksimaalne suurus on 6395 eurot ühe majapidamise kohta ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Taotlusi võetakse vastu Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili) kuni 10. juuni 2011
Hajaasutuse veeprogrammi programmdokument (Regionaalministri 28. 01.2011 käskkiri nr 18)

Täiendavat informatsiooni programmi kohta ning taotlusvormid on leitavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kodulehelt ja programmis osalevate valdade kodulehtedelt.

Taotlusvormide leidmiseks kliki siia

Programmi maakondlikuks kontaktisikuks on:
Alan Rood, Harju Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna arengutalituse peaspetsialist, telefon 611 8789, alan.rood@mv.harju.ee 
Kiili vallavalitsuses on kontaktisikuks: 
Siiri Treimann, Kiili vallavalitsuse keskkonnanõunik, tel 6790278; siiri.treimann@kiilivald.ee

Kasulik info - puurkaevude rajamisest