Vesi

Puurkaevu rajamine

Puurkaevu või puuraugu rajamiseks on nõutav ehitusseaduse kohane ehitusluba või kirjalik nõusolek. Selle saamiseks tuleb taotlejal esitada Kiili vallavalitsusele nõuetekohane Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus.

Kohalik omavalitsus kooskõlastab rajatava puurkaevu või puuraugu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse kättesaamisest arvates.

Kui vallavalitsus on asukoha kooskõlastanud, tuleb kinnistu omanikul tellida puurkaevu projekt vastavat litsentsi omavalt ettevõttelt.

Ehitusloa (kirjaliku nõusoleku) saamiseks tuleb omanikul esitada vallavalitsusele järgmised dokumendid:

  1. ehitusloa (kirjaliku nõusoleku) taotlus;
  2. dokument riigilõivu tasumise kohta;
  3. puurkaevu või puuraugu projekt;
  4. vallavalitsuse poolt antud kaevu asukoha kooskõlastus;
  5. sanitaarkaitseala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav.

Vallavalitsus edastab puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse koos dokumentidega Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest.

Kui Keskkonnaamet puurkaevu või puuraugu rajamise taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest või kirjaliku nõusoleku andmisest.

Kasulik info:

  • Veeseadus (avaneb uues aknas)
  • Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid
  • Joogivee kvaliteet Kiili valla ühisveevärgis
    Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus portaalis vtiav.sm.ee .