Kiili valla koolieelse munitsipaallasteasutuse osalustasu sissetuleku alusel määratav soodustus

Kirjeldus

Sissetuleku alusel on osalustasu soodustust võimalik taotleda perel, kus lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald ja taotlemisele eelneva kolme kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on 50% või vähem palga alammäärast  (2022. aastal on 50% palga alammäärast 327 eurot).Osalustasu soodustused on järgnevad:

  1. esimese lasteasutuses käiva lapse eest tasub lapsevanem ühes kuus 7%  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast  (2022. aastal 45,78 eurot). Soodustus määratakse maksimaalselt õppeaasta lõpuni ning see hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust;
  2. kui ühest perekonnast käib lasteasutuses üheaegselt kaks last, siis teise lasteasutuses käiva lapse eest tasub lapsevanem ühes kuus 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast (2022. aastal 32,7 eurot). Soodustus määratakse maksimaalselt õppeaasta lõpuni ning see hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kalendrikuust;
  3. kui perele on määratud toimetulekutoetus, siis kehtib selle pere kõikidele lasteasutuses käivatele lastele osalustasuvabastus alates toimetulekutoetuse määramisele järgnevast kalendrikuust kuni toimetulekutoetuse maksmise lõpetamiseni.

Kiili Vallavalitsusel on õigus nõuda ja taotlejal kohustus esitada talle kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed ja tõendid, mis on vajalikud soodustuse saamise õiguse ja soodustuse andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks sh andmed taotleja ja tema pereliikmete tulude ja kulude kohta taotlusele eelneva kolme kuu ulatuses.

Soodustuse saamise ja perioodi otsustab Kiili Vallavalitsus. Soodustuse saamisest või saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest 10 tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel 679 0268

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)