Õpilaste sporditegevuse toetus spordiklubidele

Õpilaste sporditegevuse toetust saab taotleda Kiili valla territooriumil tegutsev spordiklubi järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse eesmärgiks on Kiili valla elanike registris olevate õpilaste sporditegevuse toetamine.

Taotlust saab esitada ajavahemikul 1.september - 31.oktoober.


 

Toetust saab Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vallas elavate treeningrühmas osalevate 7-19-aastaste õpilaste kohta ning eeldusel, et õpilastega töötab vähemalt kutsestandardi taset 4 omav treener.

Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust treeneri töötasuks, õpilaste sporditegevusega seotud spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks või õpilaste muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulude katteks.

Taotleja on kohustatud esitama vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega eelneva perioodi toetuse kasutamise kohta hiljemalt 28. veebruariks.

Toetuse taotlusse õpilaste nimekirja lisamise juhend asub SIIN.

Õpilaste sporditegevuse toetamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/428032015028

Kontaktisik: 

Gertrud Vinter gertrud.vinter@kiilivald.ee

Kultuurinõunik, tel: 56 211 985