Reklaami paigaldusloa taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Kiili Vallavalitsuse poolt väljastatav reklaami paigaldusluba. Paigaldusluba on nõutav statsionaarse ja mittestatsionaarse reklaami paigaldamiseks Kiili valla territooriumil, välja arvatud juhtudel, kui reklaam on paigaldatud:

 1. ehitisele, kus reklaami avalik esitaja tegutseb või selle juurde kuuluvale krundile;
 2. maksuhalduriga kooskõlastatult või lepingu alusel selleks ettenähtud reklaamikandjatele (piilarid, kuulutuste tulbad jms);
 3. vastavalt Kiili Vallavalitsuse loale toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel loas reguleeritud korras.

Maksumaksja, kes paigaldab reklaami, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni. Maksudeklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. 

Kestvus:

Kiili Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 15 tööpäeva jooksul, otsustab paigaldusloa andmise ning väljastab selle, kui on täidetud kõik käesoleva korra nõuded. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse loale.

Õigusaktid:

 

 

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 1. reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 2. reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt või joonis;
 3. reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning hoone valdaja kooskõlastus;
 4. asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega, maa-aluste kommunikatsioonide olemasolul kommunikatsiooni valdajate kooskõlastus;
 5. reklaami paigalduskoha territooriumi või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
 6. Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
 7. tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
 8. tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse.

Avaldus: