Teede hooldus ja ehitus

Teede hooldustöid ja ehitustöid puudutavatele küsimustele vastab teehoiu- ja hankespetsialist Kadre Rumm, tel. 504 6443 või e-post kadre.rumm@kiilivald.ee.

Riigiteede hooldustööde ja ehitustööde kohta saab infot telefonil 1247 ja tarktee.ee

Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos viaduktidega, Tallinn-Rapla-Türi mnt, Kangru tee, Valli tee, osaliselt Mikuhansu tee, Vaela tee, Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala tee, Sausti-Kiili tee, osaliselt Kaare tn Luige alevikus.

Liiklust takistavatest objektidest valla teedel

Tänavad ja teed on meie kõigi igapäevaseks eluks hädavajalikud rajatised. Omavalitsuse ülesandeks on korraldada teehoiutöid ja tagada teedel liiklusohutus, paigaldada liikluskorraldusvahendeid ja kooskõlastada tegevusi teekaitsevööndis. Eesmärgiks on tagada võimalikult kvaliteetne ja ohutu teede kasutamise teenus.

Sellest tulenevalt ei tohi teemaale paigutada ega seal hoiustada aedasid ja hekke, ka üksikuid põõsaid või puid, kive, peenraid, erinevate materjalide koormaid, lauavirnasid ja muid takistusi. Teemaa peab alati olema takistustest vaba.

Teehoidu korraldab teemaa omanik – riigimaantee osas riik, kohalike teede osas vallavalitsus ja eratee osas eraisik. Teehoiutööde koosseisu kuuluvad sellised tööd nagu teede suvehoole ja talihoole, teede remont, liiklusohutuse tagamine, liikluskorraldus, heakorratööd ja muud tööd, mis teedega seonduvad. Teemaad kasutavad lisaks elanikele ka erinevad asutused ja isikud, näiteks tee hooldaja, tee ehitaja, tänavavalgustuse käitaja, prügiveokid, tehnovõrkude omanikud, päästjad ja korrakaitsjad jne.

Osad teed ja tänavad on ajalooliselt väga kitsad, nt endistes suvilakooperatiivides ja eriti lumerohkel talvel tekib probleem – puhastatud ala muutub ajapikku aina kitsamaks ning on vältimatu, et teemaale ei oleks paigutatud ühtegi objekti, mis segab lume lükkamist (needsamad üle kinnistu piiri paiknevad hekid, üle krundipiiri ehitatud aiad, kivid jms). Tihti võib teemaalt leida ka ehitusmaterjali, autovrakke, liiva- ja mullakuhjasid, kuurikesi, prahihunnikuid, kive jmt. Tee äärde pargitud autode pärast on jäänud mõnes kohas teed talvel puhtaks lükkamata ja tee äärde pandud kivide tõttu on palju hooldetehnikat lõhutud. Kannatada on saanud ka teiste elanike sõidukid, mis lume all olevatele kividele pahaaimamatult otsa sõidavad. Kui teemaal paiknevad takistused takistavad lume ladustamist tee äärtesse, siis võib juhtuda, et peab tellima isegi lume äraveo, mis on välditav ja tegelikult mõttetu ning märkimisväärne lisakulu valla eelarvele.

Tänavatel peavad vahel paratamatult sõitma ka suuremad transpordivahendid – bussid, prügiautod, hooldustehnika, kaubaautod, päästetehnika jne. Need sõidukid ei mahu alati teineteisest mööda või ei suuda kurvides ohutult sõita, kui teemaa on kitsas ja sinna on veel lisaks istutatud hekid, puud, põõsad, tõstetud kivid või rajatud aed. Samuti on jalakäijal ohtlik liikuda, kui sõidab buss või muu suurem sõiduk ning jalakäija on bussi ja tee kõrval laiutava heki vahel. Ühtlasi piirab iga selline element nähtavust ja suurendab seeläbi liiklusriske. 

Palume eemalda teemaalt sinna mittekuuluvad objektid!

Et tagada liiklusohutus ja teehoiutööde takistusteta teostamine, hakkab vallavalitsus sügise saabudes teemaade seisukorda senisest põhjalikumalt kontrollima. Esimesena võetakse vaatluse alla endised suvilapiirkonnad, kus probleemid on kõige teravamad.

Iga kinnistuomanik on kohustatud piirnevalt teemaalt tema poolt paigaldatud objektid eemaldama hiljemalt 15. oktoobriks. Kivid ja muu eelpool loetletu tuleb eemaldada ning hekid piirata, samuti tuleb vallale kuuluvalt teemaalt eemaldada sinna loata rajatud aiad. Pärast nimetatud tähtaega korraldab vallavalitsus koos koostööpartneritega teemaade puhastamise ise. Kinnistute piire on hõlbus kontrollida Maa-ameti veebilehelt: xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo

Täname ette neid, kes vabatahtlikult alustavad teemaa puhastamist sellest, mis sinna ei kuulu!

Kiili Vallavalitsus 

Selgituseks:

Teemaal on oma otstarve

Sageli järgneb teemaale mittekuuluva eemaldamise nõudele mõistmatus ja solvumine. Oma tegevusi või eemaldamise soovimatust selgitatakse väljenditega „see on juba 15 aastat nii olnud", „aga kõikidel teistel on ka", „tegemist on müra- ja tolmutakistusega" jne. Kõik toodud põhjendused on mingil määral mõistetavad ja inimlikult on arusaadav, et enamasti on tegu teadmatusest tingitud käitumisega. Paraku on teemaa kasutamisel hulganisti asjaolusid, mille peale võib-olla ise ei tule ja mida püüame ka täpsemalt selgitada.

Kõik saab alguse maa sihtotstarbest ehk sellest, milleks on teatud kinnistuid võimalik kasutada. Transpordimaa on ette nähtud liiklemiseks ja selleks vajalike rajatiste paigutamiseks (nt sõidutee, kõnnitee, parkla, teepeenar, haljastusriba) ja teehoiu korraldamiseks. Vahel võivad seal asuda ka muud taristuelemendid nagu gaasi-, side-, elektri-, veevarustuse jms paigaldised, mida enamasti näha ei ole. 

Tee ja tee kaitsevöönd

Tee on ehitusseadustiku kohaselt ehitis, millel on kaitsevöönd. Ehitise kaitsevöönd on ehitise alune ning seda ümbritsev maa-ala. Kaitsevööndi ulatuses on kinnisasja omanikul kohustus taluda võõrast ehitist ja kaitsevööndi piires on kinnisasja kasutamine ja sellel tegutsemine ohutuse ning ehitise toimivuse tagamiseks piiratud. Vahel võivad erinevate ehitiste kaitsevööndid ka kattuda.

Ehitise kaitsevööndis on teatud tegevused mitmetel mõistetavatel põhjustel keelatud. Tee kaitsevööndis on näiteks keelatud ohustada ehitist (teed) või selle korrakohast kasutamist. Kui mõelda, mis ohustab teed kui ehitist, siis selleks võivad olla näiteks suurte puude juured – kui puu teele liiga lähedale istutada, võivad juured pinnases arenedes hakata lõpuks teed lõhkuma.

Kui räägime tee hooldamise takistamisest, siis suurte puude ja hekkide võrad või paigaldatud kivid mõjutavad otseselt teetööde kvaliteeti – mõnes kohas ei olegi võimalik teed või kõnniteed hooldada, sest koostööpartner keeldub teid puhastamast, kuna oksad lõhuvad ja kriibivad nende tehnikat. Samuti keeldub prügifirma kinnistu teenindamisest, sest oksad ja kivid takistavad manööverdamist ning lõhuvad masinaid.

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Kui tee on avalikult kasutatav, siis on sellel alati kaitsevöönd. Tänava kaitsevööndi laius on äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 10 meetrit. Mõnes kohas võib see olla väiksem või ka suurem (kuni 50 m), kui see on sätestatud üld- või detailplaneeringus.

Tee kaitsevööndisse on keelatud paigaldada liiklejat häirivat valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit, korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust, kaevandada maavara ja maa-ainest, teha metsa lageraiet, teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd. Tee kaitsevööndisse jääva kinnisasja omanik on kohustatud lubama nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise kõrvaldamist.

Eesmärk on turvalisus

Sagedasteks kaebusteks on, et kellegi poolt valla transpordimaale istutatud hekk, suured puud või paigaldatud kivid on ohuks liiklejatele ja varale, kuna taimed piiravad nähtavust ja ülekasvanud hekk kriimustab sõidukeid. On juhtumeid, kus teele liiga lähedale asetatud kividele on otsa sõidetud, kahjustades vara, või kivide otsa kukutud, kahjustades tervist. Sellisel puhul esitatakse kahjunõue maa omanikule ehk Kiili vallale ja menetlus tegeliku süüdlase leidmiseks (kes oma tegevusega on olukorra põhjustanud ja kellele esitada regressinõue) võib osutuda väga ressursimahukaks, kui mitte võimatuks.

Vallavalitsuse tegevuse eesmärgiks on ohutum ja tõhusam liikuvus, mis on eri aastaaegade liikluse eripärasid ja elanike turvalisust ja vara arvestav. Liiklejatel peab olema võimalik õigesti tajuda kõiki ohtusid. Ka on vaja minimeerida olukorrad, kus eksimuste korral on tagajärjed isikule ja varale liialt rängad. Tähelepanu keskmesse tõuseb siin vähemkaitstud liikleja. Samuti on eesmärgiks teede pikaealisuse tagamine ja avalikes huvides paigaldatav taristu.

Tegutse oma kinnistu piires!

Sageli võib inimestele tunduda, et haljasala kinnistu taga on piisavalt lai ja kena oleks see haljastada. See võib aga olla petlik, kuna võib-olla on plaanis rajada sinna tulevikus kergliiklustee, tänavavalgustus vms kõigi hüvanguks toimiv taristu. Seega palume istutused, hekid ja kiviskulptuurid rajada ainult oma kinnistu piiresse. Ka kõik piirdeaiad tuleb rajada oma kinnistu piirile või sissepoole. Vallale kuuluvat maad isiklikes huvides piirata ei tohi.

Kuna Kiili vallas on aastate vältel erinevaid istutusi, üle piiri rajatud aedu ja paigaldatud kive kogunenud üsna suurel hulgal, siis ei ole paraku võimalik kõigiga korraga tegeleda. Tegeleme esialgu üle piiride istutuste ja rajatistega avalduste ja avastamisepõhiselt. Prioriteediks on ohtlikud ristmikud ning ühis- ja koolitranspordi liikumiseks ja taristu rajamiseks vajalike teemaade puhastamine. Kui tuvastatakse värske istutus uute ehitiste ülevaatusel kasutusloa menetlustes, siis palume selle kohe eemaldada, et oleks võimalik veel ehk juurdumata taimed võimalikult väikese kahjuga oma aeda ümber istutada.

Loo moraal on kokkuvõtvalt järgmine: vallale kuuluvad (kõikidele valla maksumaksjatele kuuluvad) transpordimaa kinnistud ei erine millegi poolest eraisikule või juriidilisele isikule kuuluvatest kinnistutest. Naabri aeda ju keegi oma istutusi ei tee ega kive ei pane ning valla maal kehtib täpselt sama põhimõte.

Kraav kuulub tee juurde

Tee katend ja aluskihid peavad olema võimalikult kuivad. Tee ääres on paljudes kohtades kraav, mis on vajalik tee aluskihtide dreenimiseks ja teealuse muldkeha kuivatamiseks. Kraavi ei tohi keegi ilma selle omaniku nõusolekuta torustada ega kinni ajada. Kraavi abil hoitakse ära teele tekkivad kahjustused - liigne vesi tee peal või vee külmumine pinnases. Kraav tagab tee võimalikult pikaajalise kasutuse. Teemaa ääres olevad puud, võsa, oksad, põõsad ja hekid ei aita kaasa tee katendi ja aluskihtide kuivamisele - teele ei pääse ligi päike ega tuul, mistõttu teekatend ja aluskihid on pidevalt niisked. Vesi, mis täna on tee peal, on homme tee all ja algabki tee lagunemine. Teeäärne hekk, teemaal paikevad põõsad-puud ja võsa on paljudes kohtades vajalik teisaldada ka põhjusel, et tagada tee kaitse kiire lagunemise eest.