Toimetulekutoetus

Eesmärk:

Toimetulekutoetuse eesmärk on leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse juhul, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.

Sihtgrupp:

Üksi elav inimene või perekond, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse arvestamine:

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. Toimetulekupiiri kehtestab iga-aastaselt Riigikogu. 2024. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2024. aastal 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse arvestamiseks kasutatakse järgnevat valemit:

toimetulekutoetus =  toimetulekupiir + eluasemekulud – sissetulekud

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Taotlemine:

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus taotlus, milles märgitakse ära toetuse määramisel arvesse võetavate isikute (taotleja ja tema perekonnaliikmed) nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid.
 • Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.

Kui toetuse taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:

 • eluruumi kasutamise õigust (esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);
 • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid (üür, eluasemelaenu tagasimakse, kommunaalkulud: elekter, küte, maamaks, kindlustus, vesi, kanalisatsioon, prügivedu).

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

 • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
 • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
 • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda oma tegeliku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja vajalikud lisadokumendid hiljemalt kuu viimasel tööpäeval. Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.

Lisatingimused, kui soovitakse eluasemelaenu hüvitamist toimetulekutoetuse vahenditest:

Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse juhul, kui:

 • toetuse taotleja elab eluasemelaenuga ostetud ja rahavastikuregistris registreeritud elupinnal;
 • eluaseme soetamiseks on laenu võtnud toimetulekutoetuse taotleja ise või tema perekonnaliige juhul, kui toetust taotleb perekond;
 • eluaseme soetamiseks võetud laenu puhul on ära kasutatud maksepuhkuse võimalus või esitab toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige panga selgituse, miks ei ole maksepuhkuse andmist peetud võimalikuks;
 • isik ei ole sõlminud makseraskuste ennetamiseks vabatahtlikku kindlustust või see ei kata täies ulatuses eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset.

Juhul kui soovitakse eluasemelaenu tagasimakse kompensatsiooni tuleb esitada järgnevad täiendavad dokumendid:

 • kehtiv eluruumi ostmiseks sõlmitud laenuleping (hüpoteeklaenu leping või asjaõigusleping või ostu-müügileping), mis kinnitab eluaseme soetamist, koos maksegraafikuga;
 • maksepuhkuse kasutamise või maksepuhkusest keeldumise tõend (pangast);
 • kohustuslik eluasemekindlustusleping koos igakuise makse suurusega;
 • vabatahtliku kindlustuslepingu kasutamine, selle olemasolul.

Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakseid võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse kuni kuus kuud kalendriaasta jooksul.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Lisainfo: Sotsiaalministeerium