Tugiisikuteenus

Kirjeldus

Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenuse saajat abistatakse tugiisiku valikul. Tugiisikuks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades, nt lastele lasteaias või koolis. Tugiisikuteenust ei osutata üldjuhul erivajadustega laste haridusasutuses ja erivajadustega laste rühmas või -klassis õppetööl viibimise ajal.

Tugiisikuteenust rahastatakse valla eelarvest. Taotlejale on teenus tasuta.

Tugiisikuteenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse tugiisikuteenuse määramise osas teeb vallavalitsus       10 tööpäeva jooksul taotluse ja vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Täiskasvanute tugiisikuteenuse kontaktisik:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee , tel 5830 8395

Laste tugiisikuteenuse kontakt:

Karmen Heinmaa, karmen.heinmaa@kiilivald.ee, tel 6790246, mob 55512286

Paberkandjal taotlus