Ühekordne sotsiaaltoetus

Kirjeldus

Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikutele, kelle viimase kuu netosissetulek pärast eluasemekulude, sh eluasemelaenu ja kommunaalkulude mahaarvamist on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta või muudel erandjuhtudel.  Toetuse eesmärk on soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet ning kompenseerida osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata muude Kiili valla või riiklike sotsiaaltoetustega.

2022.a on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus, pere teisele ja igale järgnevale täisealisele pereliikmele 160 eurot kuus ja alaealisele pereliikmele 240 eurot kuus.

Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Taotlusele tuleb lisada järgnevad dokumendid:

  • taotleja ja tema perekonnaliikmete varalist seisu ja viimase kolme kuu sissetulekut kirjeldavad dokumendid, sh taotlusele eelnenud kolme kuu arvelduskonto väljavõtted;
  • eluasemekulusid ja muid kulusid tõendavad dokumendid;
  • kirjalik nõusolek juhul, kui taotleja soovib, et Vallavalitsus kannaks toetuse summa kolmanda isiku arvelduskontole.

Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse toetuse määramise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

 

 

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 679 0265

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)