Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Kirjeldus

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Üldhoolduteenuse rahastamine alates 01.07.2023

Teenuskoha maksumust rahastatakse valla eelarvest ja isikult võetavast tasust juhul, kui Vallavalitsus on välja selgitanud isiku vajaduse väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse järele.

Valla eelarvest tasutakse hoolduskulud (hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate järgmisi kulusid: tööjõukulud; tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud, koolituse ja supervisiooni kulud). Hoolduskulu piirmäär on 650 eurot kalendrikuus ühe teenusesaaja kohta. 

Teenuse saaja tasub teenusekoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.

Kui teenuse saaja sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal 635,89 eurot), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Sissetulekuna arvestatakse teenuse saaja riiklik pension, kogumispension kogumispensionide seaduse tähenduses, töövõimetoetus töövõimetoetuse seaduse tähenduses ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu sotsiaalmaksuseaduse tähenduses.

Teenuse saaja võib taotleda kulu täiendavat hüvitamist valla eelarvest juhul, kui teenuse saaja koos seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole võimeline tasuma teenuskoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulusid. Teenuse osutamise eest isikult võetava tasu suuruse määramiseks hinnatakse teenuse saaja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku olukorda ning suutlikkust teenuse eest tasuda.

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee või esitada taotlus paberkandjal Kiili Vallavalitsusele. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente. Otsuse teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee , tel 58308395

Paberkandjal taotlus