Avatud menetlusega projekteerimisteated

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Põldmäe III kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 13.05.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/04068, millega soovitakse suurendada Põldmäe III kinnistu detailplaneeringus esitatud hoonestusala suurust. Taotlusele oli lisatud skeem.

17.03.2020 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal asub krundil üksikelamu.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Põldmäe III kinnistu detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 14.09.2004 otsusega nr 41, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:

  1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
  2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
  3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Käesoleva korraldusega suurendatakse Padi tn 12 (detailplaneeringus esitatud pos 9) krundi planeeringus ette nähtud hoonestusala ~3,3%. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

09.06.2020 vaatas eelnevalt ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Põldmäe III kinnistu detailplaneeringus esitatud hoonestusala suurendamine on põhjendatud.
Detailplaneeringus on:

  1. Padi tn 12 krundi hoonestusala 907m2.

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Põldmäe III kinnistu detailplaneeringus esitatud hoonestusala tingimusi. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse suurendada Padi tn 12 (pos 9) hoonestusala vastavalt plaanile. Detailplaneeringus on pos 9 hoonestusala suuruseks määratud 907m2. Taotluse kohaselt soovitakse seda suurendada 31m2 võrra.
Otsus väljastada projekteerimistingimused, millega määratakse:

  1. Ehitusõigus: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi;
  2. Padi tn 12 (pos 9) hoonestusala muuta vastavalt plaanile (938m2);
  3. Vertikaalplaneerimine, sadeveed ja drenaaž: lahendada vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Ehitusprojektiga tuleb lahendada  sadeveed ja drenaaž, mida peab lahendama  maaparanduse või veemajanduse ala spetsialist. Ehitusprojektiga tuleb tagada olemasoleva drenaažisüsteemi toimine.

Nimetatud tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 06.07.2020 kuni 26.07.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.