Detailplaneeringute teated

« Tagasi

12. mai 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 161 Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr 06/18.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 145744m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering.
  • Evardi 1 kinnistu detailplaneering (DP0153). Kiili Vallavolikogu 12.04.2007 otsus nr 17.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste jagamine ja liitmine ümberkruntimise teel kaheks hoonestatavaks krundiks ja kaheks hoonete ehitusõiguseta krundiks. Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi katastriüksustest on ette nähtud ümberkruntimise teel moodustada neli krunti järgmiselt (vt Põhijoonis): 1 ärimaa krunt, 1 tootmismaa krunt, 1 maatulundusmaa krunt, 1 transpordimaa krunt. Krundil pos nr 1 kavandatud hoonete ehitisealune pindala on kuni ca 36% ja krundil pos nr 2 kuni ca 20% planeeritud krundi pindalast. Käesolevas detailplaneeringus on hoonete lubatud suurim kõrgus kavandatud piirkonna äri-tootmishoonete keskmine, so pos nr 1 kuni 14m ja krundil pos nr 1 kuni 12m. Lisaks ka juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, heakorrastuse, haljastuse, keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/897