Detailplaneeringute teated

13. august 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 306 Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Osaühing Visioonprojekt.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.
Planeeringuala suurus on ca 2ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse määramine. Krundile määratakse ehitusõigus 1 eluhoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 500m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteed (lahendada ligipääs alates Kuke-Ihuvere tee ja Eromaa-Sääse tee ristilt), parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. 

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:

  1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni suurenemist. Keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus.
  2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta planeeritud ehitiste rajamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Ehitiste kasutamisega  kaasnevad mõjud ei ole veel teada. Planeeringuga saab näha ette alale sellised tegevused, mis olulisi negatiivseid mõjusid ei põhjusta. Kui detailplaneeringu menetluse käigus selgub planeeritud tegevusega kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid, tuleb näha ette mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
  3. õigusaktidega kooskõlas toimuva tegevuse korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist.
  4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
  5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara.
  6. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, mõningast valgusreostust tekib valgustusest. Valgustuse negatiivset mõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see valgustaks vaid oma krunti. Mõningast vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus ja hooneid teenindavast transpordist.
  7. detailplaneeringuga tuleb tegevused planeerida selliselt, et maaparandussüsteemi töö naaberkatastriüksustel oleks tagatud. Vajadusel (süsteemi rikkumisel) tuleb projekteerida ja välja ehitada uus, kuivendust tagav drenaaž.
  8. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
  9. detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada Keskkonnaameti, Põllumajandusameti ja Terviseameti poolt KSH eelhindamisele esitatud märkustega ja nõuetega.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1041