Detailplaneeringute teated

Sausti külas Veetamme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 25.02.2019 kuni 11.03.2019

Detailplaneeringu on koostanud Nowap Projekt OÜ, töö nr DP0217.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas.
Planeeringuala suurus on 3,56ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on Veetamme maaüksuse (katastritunnus 30401:001:1508) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning üheks maatulundusmaa krundiks. Olemasolevad ehitised jäävad krundile pos.1. Detailplaneeringuga seatakse uuele moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile (pos.2) ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe  1-korruselise abihoone püstitamiseks, kokku ehitisealusepinnaga kuni 300m2. Maatulundusmaale ehitusõigust ei planeerita. Lisaks esitatakse määratakse maa-ala liiklus-ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, tuleohutuse nõuded, servituutide, naabrusõiguste ja kitsenduste vajadus.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 25.02.2019 kuni 11.03.2019.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/482