Aastate tegu

Tiitel Aastate tegu antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kiili vallale osutatud silmapaistvate teenete eest. Tiitli Aastate tegu andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Kiili vallas.
Koos tiitliga Aastate tegu antakse isikule tunnistus ja Kiili valla sümboolikaga mälestusese.

Tiitel Aastate tegu antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
Tiitel Aastate tegu omistatakse isikule üks kord.

Taotlemine: Ettepanek tiitli Aastate tegu andmiseks esitatakse Kiili Vallavalitsusele iga aasta 1. detsembriks. Ettepanekus näidatakse ära isiku olulised eluloolised andmed ja põhjendus, miks isik väärib tiitlit Aastate tegu.

Ettepaneku Aastate tegu tiitli andmiseks võib esitada:

  • Kiili valla elanike registris olev isik;
  • vallavolikogu liige;
  • vallavolikogu fraktsioon;
  • vallavalitsus;
  • vallavalitsuse hallatav asutus.
Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused ning edastab need koos oma seisukohaga läbivaatamiseks vallavolikogule.

Vallavolikogu vastav komisjon vaatab taotlused läbi ning esitab hiljemalt jaanuarikuu vallavolikogu istungi päevakorda volikogu otsuse eelnõu tiitli Aastate tegu andmise kohta.

Tiitli Aastate tegu andmise otsustab Kiili Vallavolikogu.

Õigusakt

Tunnustamise kord Kiili vallas (Kiili Vallavolikogu 17.11.2022 määrus nr 11)