Üldplaneering

Vastavalt 1. juulist 2015 jõustunud uuele Planeerimisseadusele on üldplaneeringu eesmärgiks kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist. Üldplaneeringuga määratakse muuhulgas ka maakasutuse juhtotstarve, mis on maa-ala kasutamise valdav otstarve ning, mis annab kogu määratud piirkonnale edaspidise maakasutusepõhisuunad.

Üldplaneeringu alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi.

Üldplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kohalik omavalitsus võib kehtestada üldplaneeringu koostamise ajaks planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu, kui koostatava planeeringuga kavatsetakse muuta planeeringuala kohta varem kehtestatud kasutamis- ja ehitustingimusi.

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste andmise alus.

Kohaliku omavalitsuse üksus vaatab enne 01.07.2015 planeerimisseaduse jõustumist kehtestatud üldplaneeringud üle hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks. Alates 2018. aasta 1. jaanuarist vaadatakse üldplaneeringud üle 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduses sätestatud korras.