Täisealise isiku hooldus

Kirjeldus

Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenustega.

Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel, abistamine hooldatava õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimingutes ja tehingutes, milles hooldatava teovõime ei ole piiratud. Hooldus sisaldab ka järelvalvet, st ohutuse tagamist inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastab sotsiaaltöötaja hooldust vajavat inimest ja täidab hoooldusvajaduse hindamise instrumendi.

Hooldust teostab kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

Hooldajal on õigus igakuisele hooldajatoetusele, mille määra kehtestab vallavalitsus.
Vt hooldajatoetus

Hooldaja määramiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse hooldaja määramise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.