« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

16.06.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/07648 millega soovitakse muuta Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneeringus pos. 85 (Kurna tee 9, 30401:001:2887) hoonestusala tingimusi (sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest) ja arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Täpsemalt soovitakse suurendada detailplaneeringus pos. 85 hoonestusala 10% (liigutamine lõuna külje suunas) ja lubada lamekatusega hoonete ehitamist. Lisaks soovitakse Kurna tee 9 sihtotstarbe muuta 100% ärimaaks.

Vastavalt eskiislahendusele on projekteeritud kinnistule lasteaed. Lasteaed on projekteeritud kahekorruseline sisehooviga hoone, mis on turvaline ja mugav kasutada nii lastele kui õpetajatele ja lapsevanematele. Hoone arhitektuur on ratsionaalne ning kasutab maksimaalselt ära antud krunti ja lubatud ehitusala. Domineerivaks fassaadis on hele krohv, mida ilmestab ja millele lisab soojust ja sõbralikkust puit sissepääsude ja akende osas. Aknalauad on nii esimesel korrusel õues kui rühmaruumide pool siseruumis kasutatavad kui istepingid. Kurna tee 9 lasteaia silt peasissepääsu juures on samuti reljeefne ning kasutatav istumispingina. Iga rühm on otseselt seotud ümbritseva rohelusega läbi jagatava esik-trepikoja. Lisaks on ümber sisehoovi loodud siseaatrium ja koridor, mis annab võimaluse liikuda rühmade vahel, saali ja/või toetavatesse ruumidesse. Lasteaia juures on oluline faktor ümbritsev hooviala. Loodud on roheline oaas, mis annab lastele turvatunnet, õpetab neid loodusega kooskõlas olema. Ala annab võimaluse luua peenraid ja istutuskaste, lisaks erinevaid mänguplatse aktiivsemateks ja vähem aktiivsemateks tegevusteks. Samuti loob sisehoov turvalise ja tuulevaikse keskkonna, kus teha välitunde, kasvatada köögivilju. Parkimine ning abihoone on lahendatud kõrval krundil, Kurna tee 7.

Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine, ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt ja ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 04.07.2022 kuni 25.07.2022.