« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Maksima V maaüksuse (osa I) detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 56 lg 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses märkida ka kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud.

31.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/07006 millega soovitakse muuta Kiili alevis Maksima V maaüksuse detailplaneeringus (osa I) (DP0013) pos. 6 (Metsa tn 6 - 30401:001:0488) üksikelamule lubatud hoonestusala suurendamist kuni 10% ulatuses. Taotlusele oli lisatud asendiplaan hoonestusala muudatusega.

Esitatud ettepanekuga tutvus Kiili valla projektikomisjon ning on seisukohal, et projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamine ei ole vastuolus ehitusseadustikuga, planeerimisseaduse ja Kiili valla üldplaneeringuga, kuna hoonestus sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 19.09.2022 kuni 03.10.2022.