Huviharidus ja -tegevus

Info Kiili vallas toimuva huvitegevuse kohta

Huvitegevuse tabel uuendatakse ajakohase infoga iga õppeaasta alguses.

Kontakt: Mariliis Kütisaar, huvijuht@kiili.edu.ee, 6 799 221

Lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Kiili Spordihalli kontaktid, info sise- ja välirajatiste kohta leiad Kiili Varahalduse SA kodulehelt 

Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele

Alates 2017. aastast toetab riik Noorsootööseaduse § 15'1 alusel omavalitsusi täiendavate vahenditega, et suuremal hulgal noortel oleks juurdepääs huvitegevusele ja huviharidusele. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. 

Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu: noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7.-19. aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks. Igal aastal esitatakse kava täitmise kohta tulemused.