Jäätmed

Jäätmeid tekib iga päev igas inimtegevuse valdkonnas. Et keskkond säiliks võimalikult puhtana ja elamiskõlbulikuna, on meil oma tegevustega vajalik eelkõige jäätmeteket vältida või vähendada tekkivate jäätmete hulka ja ohtlikkust, seejärel juba tekkinud jäätmeid taaskasutada ning alles viimases järjekorras suunata neid ladestamisele.

Jäätmed on mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Äraviskamine tähendab asja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele võtmisest või kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik, majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik.

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid:

 1. paber ja kartong;
 2. plastid;
 3. metallid;
 4. klaas;
 5. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
 6. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
 7. bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed;
 8. pakendid, sealhulgas paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
 9. puit;
 10. tekstiil;
 11. suurjäätmed;
 12. probleemtoodete jäätmed;
 13. ohtlikud jäätmed ja ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid.

Jäätmete kogumisel tuleb vältida nende segunemist muude jäätmetega.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed tuleb üle anda veo ainuõigust omavale vedajale, kelleks on alates 01.03.2019 Eesti Keskkonnateenused AS (vt Korraldatud jäätmevedu). Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: segaolmejäätmed (ehk prügi), suurjäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (mida oma krundil ei kompostita), paber ja papp (krundil, kus asub asub 5 ja enam korterit) ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (krundil, kus asub asub 5 ja enam korterit ).

Kõiki liigiti sorteeritud jäätmeid saavad Kiili valla elanikud üle anda järgmistesse jäätmejaamadesse:

NB! Enne jäätmejaama viimist kontrolli, mida ja millal seal vastu võetakse

Olulisi õigusakte:

Täiendav info: