Uus korraldatud jäätmevedu Kiili vallas algab 1. juunist 2023

Alates 1.juunist 2023 on Kiili vallas vähemalt järgmiseks kolmeks aastaks uus jäätmevedaja – riigihanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS.

Jäätmeveo osutaja: AS Eesti Keskkonnateenused
Aadress: Artelli 15 Tallinn
Telefon: 640 0800
E-post: tallinn@keskkonnateenused.ee
Koduleht: www.keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused hakkab vedama kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel). Vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetses piirkonnas kehtivast veograafikust ja veopäevast.

Uue korraldatud jäätmeveoga saavad hõlmatud järgmised jäätmeliigid:

 • kodumajapidamises tekkivad segaolmejäätmed ehk prügi
 • paber ja kartong
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 • biolagunevad aia- ja haljastujäätmed tiheasustusaladel
 • suurjäätmed
 • segapakendid

Hinnakiri ja lisateenused alates 01.06.2023

Kõik muud võimalused jäätmete liigiti üleandmiseks (nagu avalikud kogumispunktid ja jäätmejaamad) jäävad muutusteta. Vaata: kuhuviia.ee

Korraldatud jäätmeveoga liitumine

Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile. Kõik jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmeveo tingimused täpsustatakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavas lepingus.

Jäätmevedaja saadab kõigile korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusega isikutele mai kuu jooksul e-posti aadressile või posti teel tutvumiseks ja allkirjastamiseks uued jäätmeveolepingud ning infomaterjalid.

Jäätmete väljaveo sagedus ja graafik määratakse vedaja ning jäätmevaldaja vahel sõlmitavas lepingus, kuid mitte harvem kui kehtestatud miinimum veo sagedus.

Veosagedused uue korraldatud jäätmeveo rakendumisega:

Jäätmeliik Koht Minimaalne veosagedus
Segaolmejäätmed Tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal väikeelamute juures kord 4 nädala jooksul
  Korterelamutes, asutustes ja ettevõtetes kord 2 nädala jooksul
  Hajaasustusalal kord 12 nädala jooksul
Paber ja kartong Korterelamutes kord 4 nädala jooksul
  Ülejäänud kinnistutel
  avalikud kogumispunktid/jäätmejaamad
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Kõik jäätmevaldajad kord 2 nädala jooksul
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed Kõik jäätmevaldajad Jäätmevedajalt teenuse tellimisel (veoringid toimuvad ajavahemikus 1. aprill kuni 30. november.
Segapakendijäätmed Kõik jäätmevaldajad kord 4 nädala jooksul
Suurjäätmed Kõik jäätmevaldajad Jäätmevedajalt teenuse tellimisel.

 

Korterelamutes, asutustes ja ettevõtetes tuleb eraldi kogumismahutitesse koguda ja jäätmevedajale üle anda:

 • Segaolmejäätmed;
 • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
 • Paberi- ja kartongijäätmed, kui kinnistul on vähemalt viis korterit või majapidamist.

Võimalus tellida segapakendile kogumismahuti. Ettevõttes ja asutustes võimalus tellida liigiti kogumiseks kogumismahutid vastavalt jäätmeliigile ( nagu plast- ja metallpakendi, klaaspakendi jms. kogumismahuti).

Eramajades tuleb eraldi kogumismahutitesse koguda ja jäätmevedajale üle anda:

 • Segaolmejäätmed;
 • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed*;

Võimalus tellida segapakendite jaoks kogumismahuti või pakendikott. Muud liigiti kogutud jäätmed saab üle anda Pääsküla ja Rahumäe jäätmejaama või avalikkesse kogumispunktidesse (Vaata: kuhuviia.ee).

*Biolagunevate jäätmete liigiti üleandmise kohustust ei ole, kui kinnistul tekkinud biolagunevad jäätmed kompostitakse nõuetekohaselt samal kinnistul.
Kompostimisest saab teavitada läbi iseteeninduskeskkonna EVALD.

Jäätmevaldajatel tekkivad segapakendid, tuleb liigiti koguda ja viia avalikku kogumispunkti või anda üle jäätmevedajale. Segapakendijäätmete mahuti või koti tühjendus on vabatahtlikult tellitav mugavusteenus.

Lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat kohustustest jäätmeid vedajale üle anda ja osutatud teenuste eest tasuda, s.h. on vedajal õigus rakendada eritariife, kui jäätmevaldaja ei ole vedajale võimaldanud määratud veopäeval jäätmetele ligipääsu (näiteks mahutit ei ole, värav või konteiner on lukus).

Segaolmejäätmete mahutisse on keelatud panna taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on Kiili valla territooriumil korraldatud (välja arvatud juhul kui need on määrdunud ja taaskasutamiseks kõlbmatud).

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Jäätmevaldajal on õigus esitada Kiili vallavalitsusele taotlus tema ajutiseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks:

 • juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
 • jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (suvila omanik) 1. maist kuni 30. septembrini. Vabastuse perioodiks loetakse ajavahemik 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Kui on soov saada vabastus ainult biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete veost siis kõigepealt kontrolli, kas Sulle saadetud veograafiku(te)s on märgitud biojäätmete äraviimine. Kui seda ei ole, siis pole vaja midagi teha.

Nendel, kelle veograafikus on aga biojäätmete äraviimine ning kes kompostivad oma biojäätmeid ja veogaliitumist ei soovi tuleb esitada kompostimise kinnituse taotlus. 1. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus
  1. erandkorras vabastuse taotlemine - korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks, kinnistul kus ei elata või kinnistut ei kasutata.
  2. ajutise vabastuse taotlemine - hooajalise vabastamise korral peab jäätmevaldaja olema korraldatud jäätmeveoga liitunud vähemalt suvisel perioodil 1. maist - 30. septembrini. Ajutist vabastus saab taotleda talvisele perioodile 1. oktoobrist – 30. aprillini.
   Taotlusele tuleb lisada kinnistu eelneva kahe aasta elektritarbimise teatis (kui kinnistu on liidetud elektrivõrguga) või mõni muu dokument, mis kinnitab kinnistu hooajalist kasutamist. Tarbimisteatis on saadaval kodulehel www.elektrilevi.ee (sisenen/tarbimisajalugu/tarbimisteatis - lehe allosas valik laadi pdf).
 2. Ühise jäätmemahuti kasutamine taotlus (ühiskasutuse taotlemine).
  Ühismahuti kasutajad saavad olla vahetus läheduses paiknevate kinnistute omanikud või ühele omanikule kuuluvad Kiili valla territooriumil paiknevad erinevad kinnistud.
  Ühismahutit on lubatud kasutada jäätmevaldajate vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel. Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik.
 3. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimise kinnitamise taotlusKinnistul tekkinud biolagunevad jäätmed kompostitakse nõuetekohaselt samal kinnistul. Kompostimise kinnitus ei vabasta korraldatud jäätmeveolepingu sõlmimisest.

Kellel veebipõhist iseteeninduskeskkonda kasutada ei ole võimalik, saab vajamineva taotluse täita või allalaadida Kiili vallavalitsuse kodulehelt. Täidetud ja allkirjastatud taotlus saata e-postiga aadressile info@kiilivald.ee või tulla kohapeale Kiili Vallavalitsusse.

Tagame koos puhas elu- ja looduskeskkonna!