« Tagasi

Novewater OÜ saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud ettevõtte Novewater Osaühing (registrikood 12171528, aadress Harju maakond, Kiili vald, Sookaera küla, Polümeri, 75409) 01.07.2022 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) taotluse.

Novewater Osaühingu põhitegevusalaks on muude plastist ehitustoodete tootmine (EMTAKi kood 22239). Käitises on kokku 2 heiteallikat. Käitis asub aadressil Polümeri, Sookaera küla, Kiili vald, Harju maakond (katastritunnus 30401:002:0006, tootmismaa 100%, registriosa 3286102). Käitise kinnistu piirneb tootmis-, maatulundus- ja transpordimaadega. Ettevõttes valmistatakse klaasplastist mahuteid, septikuid, õlipüüdureid jne. Tegevus toimub ühes vahetuses tööpäevadel kella 08.00-17.00-ni. Tooteid valmistatakse lamineerimismeetodil, kasutades selleks vaike, lahusteid ja fiiberkiudmaterjali. Tootmises kasutatakse kuni 357,085 tonni (millest 356,416 tonni on vaigud) kemikaale aastas, õhku võib eralduda kuni 8,794 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba, kuna heiteallikatest eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus on üle 0,5 tonni aastas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Lähim looduskaitseala (KLO1000634, Nabala-Tuhala looduskaitseala) asub umbes 700 m kaugusel lõuna suunas.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-120496, dokument nr T-KL/1013165-2.