Uudised ja teated

Algas noortegarantii tugisüsteemi uus seire

Alanud on noortegarantii tugisüsteemi seitsmes seire, millest võtab osa ka Kiili vald.

Noortegarantii tugisüsteem on noorte jaoks loodud süsteem, mis pakub mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele tuge haridusteele naasmiseks, tööturule jõudmiseks või võimalusi olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.

Projekti sisuline kirjeldus
Noortegarantii tugisüsteemi raames toimub aastas kaks seiret, mille käigus edastatakse süsteemiga liitunud kohalikele omvalitsustele andmed noorte kohta, kes ei õpi ega tööta. Seejärel võtab noore elukohajärgne omavalitsus ühendust potentsiaalselt abivajava noorega, et välja selgitada noore abivajadus ning asuda muresid üheskoos lahendama, et noort aidata. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks. Vajadusel tehakse koostööd ka teiste partneritega, näiteks Eesti Töötukassaga.

Rohkem infot noortegarantii tugisüsteemi kohta saab Tööeluportaalist.

Sihtrühm
Noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

  • ei õpi;
  • ei tööta;
  • ei ole töötuna arvel;
  • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
  • ei saa töötamise toetamise teenust;
  • ei tegele ettevõtlusega;
  • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
  • ei kanna vangistust või eelvangistust;
  • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Siiski võivad toe saamiseks tööturule jõudmisel või haridusteele naasmisel omavalitsuse poole pöörduda ka noored, kes noortegarantii tugisüsteemi sihtgruppi ei kuulu.

Kontakt
Kiili valla mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori toetab sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljula, kellega saab ühendust võtta e-posti madli.kaljula@kiilivald.ee või telefoni 6790265 ja 5081638 teel.