Uudised ja teated

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul, Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 30.04.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/06573, millega soovitakse täpsustada Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringus maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. Täpsemalt soovitakse Kiili vallas Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringuga kavandatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni lahenduse korrigeerimist arvestades arendamise etapilisust, reaalseid võimalusi ning vajadusi rajatiste optimaalsemaks väljaehitamiseks.

Nimetatud tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 07.06.2021 kuni 21.06.2021