Uudised ja teated

08. juuni 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 224 Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostaja pole algatamise hetkeks valitud.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 10,2ha. 

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kiili alevis Uue-Aasa kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga moodustatakse rohevõrgustiku alast väljapoole jäävale alale 3 üksikelamu krunti ja 1 transpordimaa krunt ning 1 maatulundusmaa krunt rohevõrgustiku alale. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. Ligipääs tuleb lahendada kooskõlas koostatava Priidu maaüksuse detailplaneeringuga (DP0207) läbi Aasa kinnistu (30401:001:1460) moodustades selleks tee jaoks eraldi katastriüksus.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule KSH algatamise vajadus puudub, sest planeeritav tegevus ei kuulu Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1, lg 2 ja 4 loetletud tegevusvaldkondadesse. Lähtuvalt KeHJS § 6 lg 2 ülaindeksiga 3, § 33 lg 2 ning planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lg 6 puudub ka KSH eelhinnangu vajadus. Kiili Vallavalitsusel on õigus detailplaneeringu edasise menetlemise käigus oluliste põhjuste, faktide, asjaolude ilmnemisel algatada KSH menetlus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.