« Tagasi

Vaela külas Väljamäe tee 2 (end nimega Peetri kinnistu) detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 03.01.2022 kuni 07.02.2022

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 85.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 2,0 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Vaela külas Väljamäe tee 2 kinnistu jagamine ja uutele kruntidele ehitusõiguse määramine ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualale 5 elamumaa krunti (4 üksikelamu ehitusõigusega ja 1 ridaelamute ehitusõigusega) ja 3 transpordimaa krunti. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind on kuni 300 m2. Ridaelamute krundile tohib ehitada 2 ridaelamut (kummaski kuni 5 korterit) kõrgusega kuni 9,0 m ja ridaelamute krundi suurim ehitisealune pind on kuni 960 m2. Parkimisvajadused lahendada krundi piires. Ligipääs alale on Peetri tänavalt ja Väljamäe teelt.

Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 03.01.2022 kuni 07.02.2022

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD:
https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/497