« Tagasi

18. aprill 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 171 Mõisakülas Ees-Tõnuni detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr DP0344.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.
Planeeringuala suurus on 5,41 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on Mõisakülas Ees-Tõnuni kinnistu (kt 30401:001:0347) jagamine ja ehitusõiguse määramine ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga moodustatakse detailplaneeringu alale 2 üksikelamu krunti. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja kolm abihoonet kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 500 m2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste ehitisealuste pindade summa). Planeeringu elluviimise käigus lahendatakse ligipääs alates Kurna tee ja Eromaa-Sääse tee ristilt.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1080