Jäätmete liigid ja käitlemine

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Kiili valla jäätmehoolduseeskirjast
Olmejäätmeid tuleb tekkekohas (näiteks kodus) sorteerida ja koguda liigiti järgmiselt (Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused) :
 1. paber ja kartong
 2. plastid
 3. metallid
 4. klaas
 5. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
 6. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 7. bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed
 8. pakendid, sealhulgas paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid
 9. puit
 10. tekstiil
 11. suurjäätmed
 12. probleemtoodete jäätmed (näit. rehvid)
 13. ohtlikud jäätmed

1. Paber ja kartong

Paberit ja kartongi (puhas ja kuiv), mida oma kinnistul (st katastriüksusel) ei kasutata, tuleb:

 • koguda eraldi mahutisse, kui kinnistul asub 5 (viis) või enam korterit või mitteelamu ja anda üle jäätmekäitlejale;
 • väikeelamu kinnistul koguda liigiti ning viia vastavasse üldkasutatavasse kogumismahutisse (jäätmepunktis, jäätmejaama) või anda eraldi pakituna üle jäätmekäitlejale.
 • isikuandmeid sisaldavate paberdokumentide ja teiste andmekandjate käitlemisel (sh. hävitamisel) tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seadusega ja arhiiviseadusega kehtestatud nõuetest.

2. Plastid (välja arvatud pakendid)

Plastikust tooted saab üle anda:

3. Metallid

 • metallijäätmed saab anda ära vastavat jäätmeluba omavale vanametalli kogumisega tegelevale ettevõttele (näiteks Kuusakoski AS)  või vastavasse jäätmekäitluskohta (näiteks Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamad Tallinnas).
 • romusõiduk tuleb üle anda tootja poolt määratud kogumiskohta (näiteks Kuusakoski AS) või vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule (näit. Romula).
 • metallist kodutehnika (elektripliit, pesumasin, muruniiduk, külmik) saab ära anda Kiili alevis asuvasse konteinerisse (Kurna tee 1a, üleandmiseks tuleb aeg Kiili vallavalitsuses tel 6790260 eelnevalt kokku leppida.) ja Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamadesse Tallinnas.

4. Klaas

5. Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu jms. Neid võib kompostida oma kinnistul või anda üle vastvat õigust omavale jäätmevedajale.

Kui biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, saab neid vedajale üle anda korraldatud jäätmeveoga sätestatud tingimustel ja korras (https://www.kiilivald.ee/keskkond/korraldatud-jaatmevedu).
Kui biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, korraldab vallavalitsus (vastavalt võimalustele) sügisel tiheasustusaladelt lehtede äravedu. Täpsem informatsioon äraveo toimumise ja tingimuste kohta avaldatakse eelnevalt valla kodulehel ning Kiili lehes.

Kiili valla elanikelt võtavad biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni kuus 100-liitrilist kotitäit) vastu ka Tallinnas asuvad järgmised jäätmejaamad: Pääsküla ja Rahumäe.

6. Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed. Neid võib kompostida oma kinnistul nõuetekohases mahutis või anda üle jäätmevedajale.

Biolagunevad jäätmed (va aia- ja haljastujäätmed), mida nõuetekohaselt oma krundil ei kompostita, tuleb kinnistul, kus asub:

 • 5 ja enam korterit, toitlustusega või toiduainetega tegelev ettevõte koguda eraldi mahutitesse ning anda üle jäätmekäitlejale;
 • väikeelamu või kuni 4 korterit, koguda eraldi ja pakendada. Kergesti riknevad ja halvalõhnalised jäätmed tuleb paigutada jäätmemahutisse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahutit. Jäätmeid tohib paigutada jäätmekotti mitte üle 10kg, teistesse jäätmemahutitesse vastavalt jäätmeveolepingule. (Kiili valla jäätmehoolduseeskiri §6 lg 2 ja 3). Nõuetekohaselt pakendatud biolagunevad jäätmed võib panna olmejäätmete mahutisse. Kuid juhul, kui naabruses (sh kortermaja juures) on olemas biolagunevate jäätmete kogumismahuti, tuleb sellised jäätmed panna mahutitesse ning anda üle jäätmekäitlejale;
 • ühepereelamu, suvila või kuni 4 korteriga maja, koguda eraldi vastavasse kogumismahutisse (va jäätmekott) ja tellida jäätmevedajalt mahuti tühjendamine või viia ise Tallinnas asuvasse Rahumäe või Pääsküla jäätmejaama.
 • biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahuti tühjendamine on korraldatud jäätmeveo hindadega juhul, kui mahuti kasutamiseks on sõlmitud vähemalt 5 jäätmevaldajaga mahuti ühiskasutuse leping. Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevates ühepereelamutes, suvilates või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti. Leping peab sisaldama jäätmevaldajate (lepingu sõlmijate) andmeid (kinnistu aadress, omaniku nimi, kontaktandmed), jäätmemahuti suurust ja paiknemise aadressi ning lepingu sõlmijaks oleva kontaktisiku andmeid (nimi, kontaktaadress). Ühiskasutuse leping esitatakse vallavalitsusele, kes peale andmete kontrollimist edastab selle veoõigust omavale jäätmevedajale.

7.Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed

Liiv, kruus, kivid, haljastuses kasutatavad väikevormid jms- neid saab üle anda Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamadesse Tallinnas  ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses (Jõelähtme prügila) või ehitusjäätmete käitluskohtadesse (küsi eelnevalt, mida seal vastu võetakse).

8. Pakendid (sealhulgas paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid jms.)

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted. Pakendid võivad olla nn pandimärgiga või ilma märgita.

 • Pandimärgiga pakend tuleb viia kaupluse (müügikoha) juures olevasse vastuvõtu kohta ( NB! Selle pakendi eest saad raha tagasi!).
 • Pandimärgita pakendid (vt Pakendijäätmete sorteerimise nõuded): Sellised pakendid saab panna vastavatesse avalikult kasutatavatesse konteineritesse (NB! Järgi juhiseid konteineril). 
 • Pakendite äraveo kodu juurest saab tellida vastavat veoõigust omavalt ettevõttelt (näit. Eesti Keskkonnateenused, Ragn-Sells Eesti). Ettevõttega tuleb eelnevalt kokku leppida kogumismahuti tüüp (näit. kott, konteiner vms), mahutisse pandavate pakendite liigid ja mahuti asukoht äraveopäeval.

Pakendimahutisse ei sobi:

 1. toidu- ja muud biojäätmed
 2. vanad riided, jalanõud ja mänguasjad
 3. aknaklaas, keraamilised ja klaasnõud ning lambipirnid
 4. tühjendamata ja määrdunud pakendid
 5. tootega täidetud aerosooli pudelid ja kemikaalide pakendid

Avalike pakendi- ja sorteeritud jäätmete mahutite paiknemine

Segapakend ja klaaspakend
NB! järgi mahutil olevaid juhiseid
Kiili alev Lasteaia tn, katlamaja juures
Kiili alev Kurna tee 1a
Kiili alev Nabala tee 2a, vallamaja juures
Kiili alev Maksimäe tn 7 juures
Kiili alev Toominga tn 10 vastas
Kiili alev Aiandi tee alguses
Kangru alevik Kullerkupu tn 1a, Estko parklas
Kangru alevik Viirpuu tn (väravate juures)
Luige alevik Põllu tn 12 juures (13 vastas)
Luige alevik Haldja tn 49 (Kaare tn poolt)
Luige alevik Meremehe tn alguses
Luige alevik Vambola tn ja Tulbi tn ristmikul
Lähtse küla Rätsepa tee 10 juures
Nabala küla Leevikese tee
Paekna küla Bussipeatuse juures
Vaela küla Kuuse tee 2a juures
Mõisaküla küla Väljamäe tee, bussipeatuse juures
   
Papp ja vanapaber (sinises, so eraldi mahutis)
Kiili alev Lasteaia tn, katlamaja juures
Kiili alev Nabala tee 2a, vallamaja juures
Kiili alev Aiandi tee alguses
Kangru alevik Kullerkupu tn 1a, Estko parklas
Kangru alevik Viirpuu tn (väravate juures)
Luige alevik Põllu tn 12 juures
Luige alevik Meremehe tn alguses
Luige alevik Vambola tn ja Tulbi tn ristmikul
Vaela küla Kuuse tee 2a juures
   
Riided, mänguasjad, kodutekstiil, jalanõud
Kiili alev Konsumi kaupluse juures, sobivad taaskasutamiseks
Kangru alevik Kullerkupu tn 2, Estko parklas, sobivad taaskasutamiseks
Kiili alev Kurna tee 1a, Katkised, määrdunud, kulunud ja taaskasutamiseks
mitte sobilikud.

 

9. Puit

Kodus mittevajaliku puidu (sh puitpakendi) saab üle anda

 • Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamadesse Tallinnas
 • AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses (Jõelähtme prügila)

10. Tekstiil

Kasutatud riided, kodutekstiil (näit. kardinad, linad, tekid jms)

 • terved ja puhtad - saab viia vastavasse konteinerisse ( Kiili alevis Konsumi kaupluse juures, Kangru alevikus ESTKO parklas) või  taaskasutuskeskusesse. Siia võib panna ka terved jalanõud, mänguasjad, kohvrid, käekotid.
 • katkised, vanad (taaskasutuseks kõlbmatud) -  võib panna
  • oma prügikonteinerisse
  • Kiili alevis Kurna tee 1a asuvasse konteinerisse (konteiner on halli värvi)
  • Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamadesse Tallinnas
  • AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses (Jõelähtme prügila)

11. Suurjäätmed

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse (näiteks mööbliesemed, madratsid, vaibad, uksed, kardinapuud, aknaraamid, kraanikauss jms). Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid (näit. autoromu või selle osad, vanarehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (näiteks teler, külmik, elektripliit jms) ja teisi tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid. Suurjäätmed võib äravedamiseks paigutada ajutiselt jäätmemahuti kõrvale. Selliste jäätmete äraveo peab jäätmevaldaja korraldama hiljemalt viie päeva jooksul alates vedajale teatamisest ja jäätmete mahuti kõrvale paigaldamisest.

Suurjäätmed võib anda üle

 • jäätmevedajale,
 • viia ise jäätmejaama - Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamadesse Tallinnas
 • vastavasse jäätmekäitluskohta (näit. Jõelähtme prügila)
 • asjad, mida saab taaskasutada - kogumispunkti või uuskasutuskeskusesse

12. Probleemtoodete jäätmed (sh vanad rehvid)

Vanad rehvid

 • saab viia Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamadesse Tallinnas. Jäätmejaamas võetakse vastu korraga kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi.
 • lisaks jäätmejaamadele võetakse vanu rehve tasuta vastu MTÜ-ga Rehviringlus lepingut omavates rehvifirmades ning transpordiettevõtetes. Sobiva koha leiab: https://www.rehviringlus.ee/mty-rehviringlus

Helista ette ja täpsusta vastuvõtu tingimused üle.

Rehvide põletamine lõkkes ei ole lubatud.

Kodutehnika

 • Kompaktseid kodu-elektroonika seadmeid, mida kasutataks kodumajapidamistes, mis töötavad elektri, patarei või aku pealt, saab tasuta ära anda  Kiili alevis Kurna tee 1a (end. Kiili töökoja värava lähedal) asuvasse kogumiskonteinerisse. Üleandmiseks tuleb aeg Kiili vallavalitsuses (tel 6790260, info@kiilivald.ee) eelnevalt kokku leppida.

  Kui seade on „laiali" lammutatud, näiteks puudub mootor, on tegemist olmejäätmetega ja olmejäätmete vastuvõtt on tasuline.

  Täiendav info : Koduelektroonika seadmete nimistu
   
 • Kui inimene soovib osta kauplusest elektri- ja elektroonikaseadme (nt televiisor, külmkapp, raadio vms), on kauplus kohustatud vana samalaadse seadme vastu võtma (ehk „uue vastu vana" tagasi võtma). Kauplus ei tohi keelduda uue seadme ostmisel vana samalaadse seadme vastu võtmisest!  Juhul kui uue seadme ostmisel vana seadet kohe kaasas ei ole, võib kauplus hiljem keelduda selle vastu võtmisest.
 • Koduelektroonikat võtavad vastu Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamad Tallinnas

13. Ohtlikud jäätmed (sealhulgas olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid)

Ohtlikud jäätmed  (sh patareid, akud) - võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed kogutakse teistest eraldi. Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende jäätmete ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni ohtlike jäätmete käitlemise õigust omavale jäätmekäitlejale (vt (https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info ).

Ohtlike jäätmete üleandmisvõimalused:

 • Kiili vallavalitsus korraldab ühel päeval aastas (tavaliselt kevadel või sügisel) elanikelt ohtlike jäätmete kogumise ja äraveo. Info kogumisringi toimumise kohta avaldatakse Kiili valla kodulehel ja vallalehes Kiili leht.
 • Rahume ja Pääsküla jäätmejaamad Tallinnas
 • Patareisid ja akusid võtavad vastu kauplused ja müügikohad, kus uusi patareisid ja akusid müüakse. Patareid ja akud on ohtlikud jäätmed. Vii need kogumiskasti, mille leiad lähimast müügikohast või aadressilt kuhuviia.ee.

 

Ravimeid saab viia  apteeki või üle anda ohtlike jäätmete kogumisringile (toimub kord aastas, info vallavalitsusest);

Ohtlikke jäätmete käitlejaid: